มติที่ประชุม เห็นชอบปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลพธ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนใช้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

เผยเเพร่เมื่อ 46 เข้าชม