ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

เผยเเพร่เมื่อ 86 เข้าชม

 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  2)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  3)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  4)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  5)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  6)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  7)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  8)
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  9)
10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  (ฉบับที่  10)