คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

เผยเเพร่เมื่อ 194 เข้าชม

 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 487/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 20/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 445/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 290/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 325/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 403/2566 เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 488/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 954/2564 เรื่องเปลี่ยนแปลคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 405/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งว่าง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 410/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งว่าง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1046/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งว่าง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 119/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 48/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง