ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 56275 เข้าชม

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รอบที่ วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
1 14 กรกฎาคม 2566 27 กรกฎาคม 2566 3 สิงหาคม 2566 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
(เดิม 31 กรกฎาคม 2566)
2 06 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
3 10 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 27 พฤศจิกายน 2566 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
4 5 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567 29 มกราคม 2567 29 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
5 1 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 1 เมษายน 2567 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หมายเหตุ : กรณีสำเร็จการศึกษาทั้งหมู่เรียน ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนมาติดต่อรับเอกสาร
6 10 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 1 พฤษภาคม 2567 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หมายเหตุ : กรณีสำเร็จการศึกษาทั้งหมู่เรียน ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนมาติดต่อรับเอกสาร

หมายเหตุ

–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  เอกสารแนบใบมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและของผู้รับมอบ
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th