หัวข้อข่าว

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ประเภท (รับตรง)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning

โครงการอบรม มคอ.7 และงานประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ขั้นตอนการกลั่นกรองหลักสูตร/สาระสำคัญในการนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม