แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 5562 เข้าชม
folder เอกสารแบบฟอร์ม มคอ.2 รูป CWIE
folder วิจัย CHECOระดับปริญญาตรี มรภ.สกลนคร พ.ศ.2565
folder ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์มเล่มหลักสูตร
เอกสารแบบฟอร์มเล่มหลักสูตรตามเกณฑ์ พ.ศ. 2565
cover_tqf.2(เกณฑ์58)
kumnum_tqf2(เกณฑ์58)
index_tqf2(เกณฑ์58)
detail-tqf258แก้ไข29ทับ03ทับ65 (1)(เกณฑ์58)
folder แบบฟอร์ม มคอ. 3 – มคอ. 7
มคอ. 3(เดิม)
มคอ. 4(เดิม)
มคอ. 5(เดิม)
มคอ. 6(เดิม)
มคอ. 7(เดิม)
folder ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร พ.ศ.59
folder การปิดหลักสูตร
folder from_close