หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดเวทีให้นักเรียนร่วมกิจกรรมแนะแนว เสียงสะท้อนจากอนาคตสู่การพัฒนา

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านรับใช้สังคมและท้องถิ่น เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกลการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE)

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566

อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE