หัวข้อข่าว

ประชุมชี้แจง (ร่าง) ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566

การวิพากษ์ (ร่าง) วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 2/2565

ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต”

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12 มกราคม 2565

อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563