ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการสอนออนไลน์ หรือมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)

เอกสารประกอบการอบรม “การจัดทำผลงานทางวิชาการด้านรับใช้สังคมและท้องถิ่น” วันที่ 19 ก.ค. 66

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 ภาคกศป

ข่าวรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เรียกลำดับสำรอง) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) หลักสูตร ค.บ. 4 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ และลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตร ค.บ. 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู และวิชา 5 วิชาหลัก รอบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เอกสาร มคอ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏสกลนคร

เอกสารแบบฟอร์ม มคอ.2 รูป CWIE

เอกสารอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

แบบฟอร์มทวนสอบ

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรระยะสั้น

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

ศูนย์ศึกษาทั่วไป มรสน. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ในวันที่ 7-8 ก.พ. 66 ณ หอประชุมจามจุรี 1 ม.ราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับโดยมีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่””

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

เอกสารสหกิจศึกษา

งานวิจัยบุคลากรสำนัก

กระดานถามตอบ

UserOnline