ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2564

แจ้งปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2563

ประกาศเรื่องการปรับลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

ข่าวรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู ประเภท เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงอิสระ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 มิ.ย. 2564

ประกาศแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ที่ไม่สามารถเปิดสอนได้ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรม มคอ.3 มคอ. 5 และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  วันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ โดยรองศาสตราจารย์ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านเพิ่มเติม “อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร เป็นประธานกรรมการ ผอ.เกษม  บุตรดี กรรมการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง กรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563”

อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ระหว่างวันที่  23 – 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่านเพิ่มเติม “อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2562  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร เป็นประธานกรรมการ ผอ.เกษม  บุตรดี กรรมการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง กรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2562”

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา

เอกสารสหกิจศึกษา

สถิติการให้บริการ

คู่มือปฏิบัติงาน

Fanpage แนะแนวการศึกษา

กระดานถามตอบ

UserOnline