ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อการรองรับเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 17 – 18 มกราคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยเสียค่าปรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ข่าวรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตร ค.บ. 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี ประเภทเรียนดี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. ม.ราชภัฏสกลนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ณ หอประชุมจามจุรี 1 อ่านเพิ่มเติม “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร”

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12 มกราคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
SNRU KM Share & Learn 2012 วันที่ 12 มกราคม 2565  ณ หอประชุมจามจุรี 1
อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12 มกราคม 2565”

อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรม มคอ.3 มคอ. 5 และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  วันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ โดยรองศาสตราจารย์ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านเพิ่มเติม “อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร เป็นประธานกรรมการ ผอ.เกษม  บุตรดี กรรมการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง กรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563”

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา

เอกสารสหกิจศึกษา

สถิติการให้บริการ

คู่มือปฏิบัติงาน

Fanpage แนะแนวการศึกษา

กระดานถามตอบ

UserOnline