ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เทอม 2/64

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เทอม 1/2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ เทอม 2/64

ข่าวรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 เรียกลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง ค.บ. 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 รับตรง(ยื่นความจำนง ค.บ. 4 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ รอบ 2 รับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

เอกสาร มคอ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์ม มคอ.2-มคอ.7 ม.ราชภัฏสกลนคร

เอกสารแบบฟอร์ม มคอ.2 รูป CWIE

เอกสารอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

แบบฟอร์มทวนสอบ

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

เอกสารงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หลักสูตรระยะสั้น

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ
ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566
วันที่ 5 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง 1141) ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566”

อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education (OBE) วันที่ 21 – 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE”

ประชุมชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต

เผยเเพร่เมื่อ

ประชุมชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต”

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

เอกสารสหกิจศึกษา

สถิติการให้บริการ

เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพจรับสมัครนักศึกษาใหม่

กระดานถามตอบ

UserOnline