ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 ภาคกศป

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคปกติ

ข่าวรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เรียกลำดับสำรอง) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) หลักสูตร ค.บ. 4 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ และลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตร ค.บ. 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู และวิชา 5 วิชาหลัก รอบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภท เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ปีการศึกษา 2565

เอกสาร มคอ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์ม มคอ.2-มคอ.7 ม.ราชภัฏสกลนคร

เอกสารแบบฟอร์ม มคอ.2 รูป CWIE

เอกสารอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

แบบฟอร์มทวนสอบ

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

แบบฟอร์มที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หลักสูตรระยะสั้น

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แจ้งมติการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 1/2566

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 7/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

ศูนย์ศึกษาทั่วไป มรสน. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ในวันที่ 7-8 ก.พ. 66 ณ หอประชุมจามจุรี 1 ม.ราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับโดยมีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่””

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ
ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566
วันที่ 5 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง 1141) ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566”

อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education (OBE) วันที่ 21 – 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE”

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

เอกสารสหกิจศึกษา

สถิติการให้บริการ

กระดานถามตอบ

UserOnline